AM_Qitianlingite
Formula: Fe1.345 Mn.559 Sn.016 Nb1.691 Ta.351 Ti.102 W.919 O10
Name: Qitianlingite
Unit cell: 23.706 5.723 5.045 90.0 90.0 90.0 , V=684.45
Space group: PBCN (60)

Zhizhong P , Su W , Zhesheng M , Guangming Y , Kexue Tongbao , 33 (1988) p.856-861, The crystal structure of qitianlingite (Fe2Nb2WO10), Locality: Qitianling, Hunan Province, China