AM_Podlesnoite
Formula: Ba Ca2 C2 O6 F2
Name: Podlesnoite
Unit cell: 12.501 5.846 9.443 90.0 90.0 90.0 , V=690.10
Space group: CMCM (63)

Zubkova N V , Pushcharovsky D Y , Pekov I V , Rabadanov M K , Zeitschrift fur Kristallographie , 222 (2007) p.474-476, The crystal structure of podlesnoite, BaCa2(CO3)2F2, Locality: Kirovskii mine, Khibiny alkaline massif, Kola Peninsula, Russia