AM_Megacyclite
Formula: K Na8 Si9 O46 H46
Name: Megacyclite
Unit cell: 24.8219 11.9236 14.8765 90.0 94.486 90.0 , V=4389.46
Space group: P121/C1 (14)

Zubkova N V , Pekov I V , Chukanov N V , Listsin D V , Rabadanov M K , Pushcharovsky D Y , New Data on Minerals. Moscow , 42 (2007) p.81-92, New data on megacyclite