AM_Labuntsovite-Mn_2
Formula: Na2 K3.4 (Ti3.2 Nb.8) Mn.2 Si8 O32.4 H15.68
Name: Labuntsovite-Mn
Unit cell: 14.42 13.91 7.8 90.0 116.9 90.0 , V=1395.25
Space group: C12/M1 (12)

Rastsvetaeva R K , Chukanov N V , Pekov I V , Shlyukova Z V , Khomyakov A P , Crystallography Reports , 43 (1998) p.820-827, Structures of two potassium-rich labuntsovites in relation to the crystal chemistry, of minerals of the labuntsovite-nenadkevichite family, Sample: I