AM_Labuntsovite-Fe
Formula: Na2.25 K2.8 (Ti3.6 Nb.4) Fe.063 Mn.063 Mg.025 Si8 O32.3 Ba.4 H16
Name: Labuntsovite-Fe
Unit cell: 14.33 13.83 7.79 90.0 117.1 90.0 , V=1374.36
Space group: C12/M1 (12)

Rastsvetaeva R K , Chukanov N V , Pekov I V , Shlyukova Z V , Khomyakov A P , Crystallography Reports , 43 (1998) p.820-827, Structures of two potassium-rich labuntsovites in relation to the crystal chemistry, of minerals of the labuntsovite-nenadkevichite family, Sample: II