AM_Khibinskite
Formula: K2 Zr Si2 O7
Name: Khibinskite
Unit cell: 9.54 14.26 5.6 90.0 90.0 116.517 , V=681.68
Space group: P1121/B (14)

Chernov A N , Maksimov B A , Ilyukhin V V , Belov N V , Soviet Physics Doklady , 15 (1971) p.711-713, Crystalline structure of monoclinic modification of K,Zr-diorthosilicate, (K2ZrSi2O7), Locality: synthetic