AM_Khanneshite
Formula: Na2.58 Ca.87 Sr.63 Ba1.08 Ce.48 La.18 Nd.15 Pr.03 C5 O15
Name: Khanneshite
Unit cell: 10.579 10.579 6.5446 90.0 90.0 120.0 , V=634.31
Space group: P63MC (186)

Belovitskaya Y V , Pekov I V , Gobechiya E R , Kabalov Y K , Schneider J , Crystallography Reports , 47 (2002) p.39-42, Determination of the crystal structure of khanneshite by the Rietveld method, Locality: Khibiny massif, Kola Peninsula, Russia