AM_Gorgeyite_1
Formula: K2 Ca5 S6 O25 H2
Name: Gorgeyite
Unit cell: 17.519 18.252 6.84 90.0 90.0 113.33 , V=2008.31
Space group: B112/B (15)

Mukhtarova N N , Kalinin V R , Rastsvetaeva R K , Ilyukhin V V , Belov N V , Doklady Akademii Nauk SSSR , 252 (1980) p.102-105, Crystal structure of gorgeyite K2Ca5(SO4)6*H2O