AM_Fluorcalciobritholite
Formula: Ca3.006 Ce.931 La.542 Nd.261 Y.179 Pr.079 (Si1.95 P1.05) O12 F
Name: Fluorcalciobritholite
Unit cell: 9.58 9.58 6.985 90.0 90.0 120.0 , V=555.17
Space group: P63/M (176)

Pekov I V , Pasero M , Yaskovskaya A N , Chukanov N V , Pushcharovsky D Y , Merlino S , Zubkova N V , Kononkova N N , Men shikov Y P , Zadov A E , European Journal of Mineralogy , 19 (2007) p.95-103, Fluorcalciobritholite, (Ca,REE)5[(Si,P)O4]3F, a new mineral: description and, crystal chemistry, Locality: Mount Kukisvumchorr, Khibiny alkaline complex, Kola Peninsula, Russia