AM_Ferrotychite
Formula: Na6 Fe2 S C4 O16
Name: Ferrotychite
Unit cell: 13.962 13.962 13.962 90.0 90.0 90.0 , V=2721.72
Space group: FD3 (203)

Malinovskii Yu A , Baturin S V , Belov N V , Doklady Akademii Nauk SSSR , 249 (1979) p.1365-1368, The crystal structure of Fe-tychite