AM_Ewaldite_1
Formula: Ba Ca C O6.72
Name: Ewaldite
Unit cell: 5.318 5.318 12.837 90.0 90.0 120.0 , V=314.41
Space group: P63MC (186)

Voloshin A V , Subbotin V V , Yakovenchuk V N , Pakhomovsky Y A , Men shikov Y P , Nadezhina T N , Pushcharovsky D Y , Zapiski Vsesoyuznogo Mineralogicheskogo Obshchestva , 1992 (1992) p.56-66, New data on the ewaldite