AM_Epididymite-potassian
Formula: K2 Be2 Si6 O15
Name: Epididymite-potassian
Unit cell: 7.485 15.453 11.418 90.0 90.0 90.0 , V=1320.67
Space group: CMC21 (36)

Naumova I S , Pobedimskaya E A , Pushcharovskii D Yu , Belov N V , Altukhova Yu N , Doklady Akademii Nauk SSSR , 229 (1976) p.856-859, Crystal structure of synthetic K2Be2Si6O15 of the epidimite group, Locality: synthetic, Note: c-cell edge altered to reproduce bond lengths