AM_Chukhrovite-(Y)
Formula: (Ca3 Y) Al2 S O15.004 F12.996 H24
Name: Chukhrovite-(Y)
Unit cell: 16.8 16.8 16.8 90.0 90.0 90.0 , V=4741.63
Space group: FD3 (203)

Bokiy G B , Gorogotskaya L I , Doklady Akademii Nauk SSSR , 163 (1965) p.92-94, The crystal structure of chukrovite, Locality: Central Kazakhstan