AM_Chkalovite_1
Formula: Na2 Be Si2 O6
Name: Chkalovite
Unit cell: 21.129 6.881 21.188 90.0 90.0 90.0 , V=3080.49
Space group: FDD2 (43)

Simonov M A , Egorov-Tismenko Y K , Belov N V , Doklady Akademii Nauk SSSR , 225 (1975) p.1319-1322, Utochnennaya kristallicheskaya struktura chkalovita Na2Be[Si2O6]