AM_Betalomonosovite
Formula: Na7 Ti4 Si4 P2 O26 H3
Name: Betalomonosovite
Unit cell: 5.34 14.26 14.229 102.55 105.87 89.1 , V=1016.21
Space group: P-1 (2)

Rastsvetaeva R K , Sirota M I , Belov N V , Soviet Physics Crystallography , 20 (1975) p.158-160, Crystal structure of betalomonosovite