AM_Belovite-(La)
Formula: Sr2.754 Ca.06 Ba.12 Na.981 La.599 Ce.4 P3 O12 F
Name: Belovite-(La)
Unit cell: 9.6641 9.6641 7.1825 90.0 90.0 120.0 , V=580.94
Space group: P11-3 (1)

Kabalov Y K , Sokolova E V , Pekov I V , Soviet Physics Doklady , 42 (1997) p.344-348, Crystal structure of belovite-(La), Locality: Mt. Kukisvumchorr, Khibiny alkaline massif, Kola Peninsula, Russia