AM_Ancylite-(Ce)_2
Formula: (Sr.4 Ca.025 Ba.005 Ce.31 La.2 Nd.045 Pr.015) C O3.925 F.075 H2.225
Name: Ancylite-(Ce)
Unit cell: 5.0577 8.5665 7.3151 90.0 90.0 90.0 , V=316.94
Space group: PMCN (62)

Belovitskaya Y V , Pekov I V , Gobechiya E R , Yamnova N A , Kabalov Y K , Chukanov N V , Schneider J , Crystallography Reports , 47 (2002) p.223-228, Crystal structures of two ancylite modifications, Locality: Tulilukht Bay, Khibiny massif, Kola Peninsula, Russia, Sample: Specimen 54