AM_Ancylite-(Ce)_1
Formula: (Sr.97 Ca.02 Ba.01) Ce.52 La.28 Nd.11 Pr.04 Sm.01 C2 O7.73 F.13 H2.83
Name: Ancylite-(Ce)
Unit cell: 5.0634 8.5898 7.2781 90.0 90.0 90.0 , V=316.55
Space group: PMC21 (26)

Belovitskaya Y V , Pekov I V , Gobechiya E R , Yamnova N A , Kabalov Y K , Chukanov N V , Schneider J , Crystallography Reports , 47 (2002) p.223-228, Crystal structures of two ancylite modifications, Locality: Lovchorrite Mine, Hackman Velley, Khibiny massif, Kola Peninsula, Russia, Sample: Specimen 52